اعضای هیات علمی

عادله طالب زاده

عادله طالب زاده

عادله طالب زاده    (EN Page)

مربی
اتاق: 215
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی حروف و تایپوگرافی(حروف نگاری)1 1214132 3 01 هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
طراحی قلم فارسی 1214035 2 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1401
نرم افزار گرافیک1 1214135 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
نرم افزار گرافیک1 1214135 2 02 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
هنر کتاب آرایی در آسیای میانه 1214068 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
چاپ های صنعتی(1) 1214056 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/06/08 (10:30 - 12:30) 4003
چاپ های صنعتی(2) 1214055 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/06/08 (08:00 - 10:00) 4003
روانشناسی خلاقیت 1214095 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
طراحی هویت بصری 1214086 4 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی گرافیک محیطی و شهری 1214145 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
نرم افزار گرافیک1 1214135 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
نرم افزار گرافیک1 1214135 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
پرورش خلاقیت 1214057 2 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته دوم یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته چهارم یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته ششم یک شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی نشانه 1214069 4 01 هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
تصویر سازی(2) 1214039 2 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
صفحه آرایی(1) 1214036 2 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
نرم افزار گرافیک1 1214135 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
خطاطی فارسی 1214020 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1397
خطاطی فارسی 1214020 2 01 هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
رایانه و نرم افزار(1) 1214100 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2