اعضای هیات علمی

علی اکبر یحیی آبادی

علی اکبر یحیی آبادی

علی اکبر یحیی آبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک سازه ها 1113102 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (08:00 - 12:30) ترم اول 1398
سازه های فولادی1 1113038 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/23 ( - ) ترم اول 1398
سازه های فولادی2 1113039 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/25 ( - ) ترم اول 1398
لرزه شناسی و مهندسی زلزله 1113220 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/12 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1397
سازه های فولادی1 1113038 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
سازه های فولادی2 1113039 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
لرزه شناسی و مهندسی زلزله 1113220 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/10 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1396
سازه های فولادی1 1113038 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
سازه های فولادی2 1113039 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
دینامیک سازه ها 1113102 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
سازه های فولادی1 1113038 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
سازه های فولادی2 1113039 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
سازه های فولادی1 1113038 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سازه های فولادی2 1113039 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مهندسی زلزله 1113111 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/07 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1