اعضای هیات علمی

غلامحسین اکبری

غلامحسین اکبری

غلامحسین اکبری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولیک پیشرفته 1113147 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (08:00 - 12:30) ترم اول 1398
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 1113164 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 ( - ) ترم اول 1398
زبان تخصصی 1113071 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدلسازی جریان و کیفیت آبهای سطحی 1113230 3 01 هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 ( - ) ترم اول 1398
هیدرولیک و آزمایشگاه 1113030 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 ( - ) ترم اول 1398
هیدرولیک و آزمایشگاه 1113030 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 ( - ) ترم اول 1398
هیدرولوژی مهندسی 1113031 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/30 ( - ) ترم اول 1398
هیدرولیک محاسباتی 1113152 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/11 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1397
اصول مهندسی سد 1113069 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 1113071 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سدهای خاکی 1113094 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1397
هیدرولیک و آزمایشگاه 1113030 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
هیدرولیک و آزمایشگاه 1113030 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
هیدرولوژی مهندسی 1113031 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
مهندسی رودخانه 1113223 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/05 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1396
هیدرولیک محاسباتی 1113152 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/10 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1396
اصول مهندسی سد 1113069 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 1113071 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سدهای خاکی 1113094 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1396
هیدرولیک و آزمایشگاه 1113030 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2