اعضای هیات علمی

علی محمدزاده ابراهیمی

علی محمدزاده ابراهیمی

علی محمدزاده ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون روانشناسی به انگلیسی2 1318070 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آسیب شناسی روانی1 1318029 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
متون روانشناسی به انگلیسی1 1318069 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آسیب شناسی روانی2 1318030 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آسیب شناسی روانی2 1318030 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
متون روانشناسی به انگلیسی1 1318069 2 01 1397/03/31 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
آسیب شناسی روانی2 1318030 2 01 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
انگیزش و هیجان 1318034 2 02 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
انگیزش و هیجان 1318034 2 01 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روانشناسی شخصیت 1318015 2 01 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون روانشناسی به انگلیسی2 1318070 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمون های روانشناختی2 1318036 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آسیب شناسی روانی1 1318029 2 01 1396/10/23 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
متون روانشناسی به انگلیسی1 1318069 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
متون روانشناسی به انگلیسی1 1318069 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01 (08:00 - 10:00)
متون روانشناسی به انگلیسی2 1318070 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30)
متون روانشناسی به انگلیسی2 1318070 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (14:00 - 16:00)
آزمون های روانشناختی2 1318036 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (16:30 - 18:30)
آسیب شناسی روانی (1) 1311025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/27 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی روانی (1) 1311025 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1392/10/30 ( - )
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3