اعضای هیات علمی

عباس نسائیان

عباس نسائیان

عباس نسائیان    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اختلال های رفتاری و هیجانی 1322022 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/24 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
روانشناسی رشد 1318090 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
روان شناسی و آموزش کودکان با نیاز های ویژه 1322064 2 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آشنایی با اختلالات یادگیری و روش های درمان آن 1311153 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه 1318049 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
روانشناسی تحولی2 1318012 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 1318047 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/06 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روانشناسی تحولی1 1318011 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روانشناسی سالمندی 1318053 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
مشاوره بزهکاران و بزه دیدگان 1311139 2 01 هفته های زوج سه شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/12 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
اختلال های رفتاری و هیجانی 1322022 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/20 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
روان شناسی و آموزش کودکان با نیاز های ویژه 1322064 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه 1318049 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
روانشناسی تحولی2 1318012 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 1318047 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اختلال های رفتاری و هیجانی 1322022 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
روان شناسی و آموزش کودکان با نیاز های ویژه 1322064 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 1318047 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 1318048 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی سالمندی 1318053 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3