اعضای هیات علمی

عباس نسائیان

عباس نسائیان

عباس نسائیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اختلال های رفتاری و هیجانی 1322022 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
روان شناسی و آموزش کودکان با نیاز های ویژه 1322064 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 1318047 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 1318048 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی سالمندی 1318053 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی تحولی1 1318011 2 01 1397/04/04 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
روانشناسی تحولی1 1318011 2 02 1397/04/04 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
روانشناسی سالمندی 1318053 2 01 1397/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق(کمی و کیفی) 1318007 3 02 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مباحث اساسی در روانشناسی2 1318002 2 02 1397/03/30 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
مباحث اساسی در روانشناسی2 1318002 2 01 1397/03/30 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه 1318049 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
روانشناسی تحولی2 1318012 2 01 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روانشناسی تحولی2 1318012 2 02 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 1318047 2 01 1396/10/27 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
مباحث اساسی در روانشناسی1 1318001 2 02 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مباحث اساسی در روانشناسی1 1318001 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اختلال های رفتاری و هیجانی 1322022 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (16:30 - 18:30)
پروژه تحقیقاتی 1311063 3 05 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
روان شناسی و آموزش کودکان با نیاز های ویژه 1322064 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3