اعضای هیات علمی

علیرضا آذرهوش

علیرضا آذرهوش

علیرضا آذرهوش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
محاسبات عددی 1115009 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد مهندسی 1113009 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پروژه راهسازی 1113182 1 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه راهسازی 1113182 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه راهسازی 1113182 1 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
راه آهن 1113052 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
راهسازی 1113033 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/28 ( - ) ترم اول 1398
روسازی راه 1113042 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طرح هندسی راه و پروژه راهسازی 1117050 2 01 هفته های فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول مهندسی فرودگاه 1113080 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زیرسازی و روسازی راه 1117075 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
محاسبات عددی 1115009 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه روسازی 1113054 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
پروژه راهسازی 1113182 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
راهسازی 1117019 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
راهسازی 1113033 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روسازی راه 1113042 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1