اعضای هیات علمی

بهنام سربخشیان

بهنام سربخشیان

بهنام سربخشیان    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
کارگاه آبگینه آموزشی
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخچه کتابت 1215024 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کارگاه صنایع دستی(1) 1215025 4 01 هفته آخر هرماه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه صنایع دستی(4) 1215028 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه صنایع دستی(4) 1215028 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
هنر و تمدن اسلامی(2) 1215010 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آشنایی با هنر در تاریخ(1) 1215011 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آشنایی با هنر های سنتی ایران 1215013 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحقیق در صنایع دستی ایران(2) 1215017 2 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
هنر و تمدن ایران(دوره اسلامی) 1214117 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هنر و تمدن اسلامی(1) 1215009 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آشنایی با هنر های سنتی ایران 1215013 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
کارگاه تخصصی صنایع دستی(2) 1215035 8 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1396
کارگاه صنایع دستی(1) 1215025 4 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1396
آشنایی با هنر در تاریخ(1) 1215011 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آشنایی با هنر های سنتی ایران 1215013 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 02 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه مواد روشهای ساخت 1 1215042 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1