اعضای هیات علمی

بهنام سربخشیان

بهنام سربخشیان

بهنام سربخشیان    (EN Page)

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام نوع تلفن آدرس
کارگاه آبگینه آموزشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با هنر در تاریخ(2) 1215012 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
کارگاه تخصصی صنایع دستی(2) 1215035 8 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهارشنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1401
کارگاه صنایع دستی(1) 1215025 4 01 هفته اول هرماه دوشنبه (17:30 - 19:30) | چهار هفته اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | چهار هفته اول ترم سه شنبه (12:00 - 13:30) | چهار هفته اول ترم سه شنبه (13:30 - 15:30) | چهار هفته اول ترم سه شنبه (15:30 - 17:30) | چهار هفته اول ترم سه شنبه (17:30 - 19:30) | چهار هفته اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | چهار هفته دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | چهار هفته دوم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | چهار هفته دوم ترم سه شنبه (12:00 - 13:30) | چهار هفته دوم ترم سه شنبه (13:30 - 15:30) | چهار هفته دوم ترم سه شنبه (15:30 - 17:30) | چهار هفته دوم ترم سه شنبه (17:30 - 19:30) | چهار هفته سوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | چهار هفته سوم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | چهار هفته سوم ترم سه شنبه (12:00 - 13:30) | چهار هفته سوم ترم سه شنبه (13:30 - 15:30) | چهار هفته سوم ترم سه شنبه (15:30 - 17:30) | چهار هفته سوم ترم سه شنبه (17:30 - 19:30) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (17:30 - 19:30) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (15:30 - 17:30) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (13:30 - 15:30) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (12:00 - 13:30) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1401
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه مواد روشهای ساخت 1 1215042 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه مواد روشهای ساخت 1 1215042 2 02 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه تخصصی صنایع دستی(2) 1215035 8 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه صنایع دستی(1) 1215025 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه صنایع دستی(8) 1215032 4 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه صنایع دستی(8) 1215032 4 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
آشنایی با هنر در تاریخ(1) 1215011 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
آشنایی با هنر های سنتی ایران 1215013 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/06 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه مواد روشهای ساخت 1 1215042 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه مواد روشهای ساخت 1 1215042 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1400
تاریخچه کتابت 1215024 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کارگاه صنایع دستی(1) 1215025 4 01 هفته آخر هرماه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه صنایع دستی(4) 1215028 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه صنایع دستی(4) 1215028 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
هنر و تمدن اسلامی(2) 1215010 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2