اعضای هیات علمی

روح ا... بابکی

روح ا... بابکی

روح ا... بابکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاست گذاری در بخش صنعت 1313114 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آشنایی با فقه اقتصادی 1313122 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد ایران(2): سیاست ها و چالش های اقتصادی 1313134 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد توسعه 1313109 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اقتصاد ایران 1313026 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اقتصاد توسعه 1313025 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نظام اقتصادی صدر اسلام 1313021 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نظریه های توسعه اقتصادی 1313201 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اقتصاد ایران 1313091 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اقتصاد توسعه 1313025 3 01 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظام اقتصادی اسلام 1313251 2 01 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اقتصاد توسعه 1313109 3 01 | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اصول علم اقتصاد (2) 1312004 3 01 هفته های فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1312005 3 01 هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد توسعه 1313109 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:30)
سیاست گذاری در بخش صنعت 1313114 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
ارزیابی طرحهای اقتصادی 1313047 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های فرد چهار شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1391/03/27 ( - )
آشنایی با فقه اقتصادی 1313122 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00)
اصول بیمه 1313079 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1389/04/14 ( - )
اصول علم اقتصاد (2) 1312004 3 01 هفته های زوج شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2