اعضای هیات علمی

روح ا... بابکی

روح ا... بابکی

روح ا... بابکی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاست گذاری در بخش صنعت 1313114 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آشنایی با فقه اقتصادی 1313122 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های فرد چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اقتصاد ایران(2): سیاست ها و چالش های اقتصادی 1313134 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
بورس اوراق بهادار و تامین مالی 1313147 2 02 هفته های فرد شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/03 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
اقتصاد توسعه 1313109 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اقتصاد ایران(1): کلیات و تاریخ اقتصادی 1313133 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اقتصاد ایران(2): سیاست ها و چالش های اقتصادی 1313134 3 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
نظریه های توسعه اقتصادی 1313201 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سیاست گذاری در بخش صنعت 1313114 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آشنایی با فقه اقتصادی 1313122 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
اقتصاد ایران(2): سیاست ها و چالش های اقتصادی 1313134 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
اقتصاد ایران(3): برنامه ریزی و بودجه 1313135 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
سیاست گذاری در بخش صنعت 1313114 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آشنایی با فقه اقتصادی 1313122 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد ایران(2): سیاست ها و چالش های اقتصادی 1313134 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد توسعه 1313109 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اقتصاد ایران 1313026 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اقتصاد توسعه 1313025 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نظام اقتصادی صدر اسلام 1313021 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نظریه های توسعه اقتصادی 1313201 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3