اعضای هیات علمی

محمود بخشی

محمود بخشی

محمود بخشی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی3 1511719 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 1511702 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 1512723 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
منطق های غیر کلاسیک 1513003 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جبر پول وعلوم کامپیوتر 1512735 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
منطق های غیر کلاسیک 1513003 4 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جبر جامع 1513002 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ساختارهای جبری منطقی 1513010 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 1512723 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جبر پول وعلوم کامپیوتر 1512735 3 01 هفته نهم شنبه (08:00 - 10:00) | هفته دهم شنبه (08:00 - 10:00) | هفته یازدهم شنبه (08:00 - 10:00) | هفته دوازدهم شنبه (08:00 - 10:00) | چهار هفته اول ترم شنبه (08:00 - 10:00) | چهار هفته دوم ترم شنبه (08:00 - 10:00) | چهار هفته چهارم ترم شنبه (08:00 - 10:00) | هفته نهم دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته دهم دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته دوازدهم دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته چهاردهم دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته شانزدهم دو شنبه (13:30 - 15:30) | چهار هفته اول ترم دو شنبه (13:30 - 15:30) | چهار هفته دوم ترم دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مبانی ماتریسها وجبر خطی 1512710 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
منطق های غیر کلاسیک 1513003 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1