اعضای هیات علمی

داود بخشش

داود بخشش

داود بخشش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 119
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی پیشرفته 1511704 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ساختمان داده ها و الگوریتم ها 1511705 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی ترکیبات 1511701 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
برنامه سازی پیشرفته 1511704 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
جبر خطی عددی 1511707 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مبانی آنالیز عددی 1511745 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مبانی علوم ریاضی 1511742 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اصول سیستمهای عامل 1511706 4 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه کامپیوتر 1511750 1 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه کامپیوتر 1511750 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی 1511720 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نظریه محاسبه 1511713 3 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1