اعضای هیات علمی

الیاس برآبادی فرمان آبادی

الیاس برآبادی فرمان آبادی

الیاس برآبادی فرمان آبادی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 78 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی آموزش وپرورش 1316020 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دوشنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دوشنبه (15:00 - 17:00) | هفته اول دوشنبه (17:00 - 19:00) 1402/05/30 (09:00 - 11:00) 4013
روش تحقیق 1316026 2 01 هرهفته شنبه (07:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) | هفته اول شنبه (13:00 - 15:00) 1402/05/29 (09:00 - 11:00) 4013
خواندن پایه 1316110 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1402/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مبانی زبان شناسی 1316117 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مقدمات جامعه شناسی زبان 1316154 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
مهارت های شنیداری و گفتاری پیشرفته 1316116 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1401
روش تدریس مهارتهای زبان 1316075 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
اصول وفلسفه آموزش وپرورش 1316033 2 01 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/04 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1401
بررسی وتحلیل محتوای کتابهای دوره دبیرستان 1316045 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
کلیات زبان شناسی1 1316013 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/06 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1401
گفت و شنود3 1316012 4 01 هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1401
مقاله نویسی 1316032 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
خواندن پایه 1316110 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
دستور زبان پایه 1316111 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
نظریه های جامعه شناسی زبان 1316078 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
تهیه مطالب کمک آموزشی 1316037 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش تحقیق 1316026 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
واژه شناسی 1316027 2 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مبانی زبان شناسی 1316117 2 01 چهار هفته اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته دوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته سوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/21 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
مهارت های شنیداری و گفتاری پیشرفته 1316116 2 01 چهار هفته اول ترم شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته دوم ترم شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته سوم ترم شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته چهارم ترم شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 78 نتیجه
از 4