اعضای هیات علمی

الیاس برآبادی فرمان آبادی

الیاس برآبادی فرمان آبادی

الیاس برآبادی فرمان آبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبانشناسی در آموزش زبان 1316080 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول روش ترجمه 1316014 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تدریس عملی1 راهنمایی 1316036 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
خواندن ودرک مطلب 1 1316001 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روشهای تدریس زبان انگلیسی 1316034 4 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کلیات زبان شناسی2 1316019 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
گفت و شنود2 1316007 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
روانشناسی زبان 1316058 2 05 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
زبان تخصصی قسمت اول 1320035 2 01 1397/04/03 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
بیان شفاهی داستان2 1316030 2 17 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تدریس عملی2 دبیرستان 1316044 2 22 1397/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
جامعه شناسی آموزش وپرورش 1316020 2 09 1397/04/09 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
روانشناسی تربیتی 1316009 2 05 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 1316051 2 02 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
زبان تخصصی قسمت دوم 1320036 2 01 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تدریس عملی1 راهنمایی 1316036 2 20 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق 1316026 2 12 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فنون یادگیری 1316004 2 02 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
گفت و شنود3 1316012 4 07 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 1316051 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3