اعضای هیات علمی

الیاس برآبادی فرمان آبادی

الیاس برآبادی فرمان آبادی

الیاس برآبادی فرمان آبادی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خواندن پایه 1316110 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
دستور زبان پایه 1316111 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
نظریه های جامعه شناسی زبان 1316078 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
تهیه مطالب کمک آموزشی 1316037 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش تحقیق 1316026 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
واژه شناسی 1316027 2 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مبانی زبان شناسی 1316117 2 01 چهار هفته اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته دوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته سوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/21 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
مهارت های شنیداری و گفتاری پیشرفته 1316116 2 01 چهار هفته اول ترم شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته دوم ترم شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته سوم ترم شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته چهارم ترم شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 1316051 2 01 چهار هفته اول ترم یک شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته دوم ترم یک شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته سوم ترم یک شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته چهارم ترم یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/02 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
روش تدریس مهارتهای زبان 1316075 2 01 چهار هفته اول ترم شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته دوم ترم شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته سوم ترم شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته چهارم ترم شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
واژه شناسی 1316027 2 01 چهار هفته اول ترم چهار شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته دوم ترم چهار شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته سوم ترم چهار شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته چهارم ترم چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
خواندن پایه 1316110 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
دستور زبان پایه 1316111 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تهیه مطالب درسی راهنمایی 1316035 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
خواندن ودرک مطلب3 1316010 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کلیات زبان شناسی1 1316013 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کلیات زبان شناسی2 1316019 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
زبانشناسی در آموزش زبان 1316080 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول روش ترجمه 1316014 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تدریس عملی1 راهنمایی 1316036 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4