اعضای هیات علمی

الناز پروانه زاد

change-logo

الناز پروانه زاد    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه سیاسی در ایران باستان 1323047 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
اندیشه سیاسی در غرب1 (باستان تا مدرنیته) 1323154 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
جنبش های اسلامی معاصر 1323051 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
سیاست و حکمرانی در قرآن و نهج البلاغه 1323097 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مبانی روانشناختی سیاست 1323092 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 1323096 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
ارتباطات و سیاست 1323086 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اصول و روش های تحلیل سیاسی 1323116 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و امام خامنه ای 1323020 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(1)(صدراسلام تا عثمانی و قاجار) 1323152 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اندیشه سیاسی در ایران باستان 1323047 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اندیشه سیاسی در غرب2(غرب معاصر) 1323155 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران 1323107 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
بنیادهای فلسفی سیاست 1323088 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران(از آغاز تا پایان صفویه) 1323050 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روش تحلیل سیاسی 1323005 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
فلسفه برای علوم سیاسی 1323003 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و امام خامنه ای 1323020 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(2) (دوره معاصر) 1323153 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(3)(دوره معاصر) 1323019 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2