اعضای هیات علمی

بهنام الیاس پور

بهنام الیاس پور

بهنام الیاس پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد اطلاعات 1313261 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار برای اقتصاد(2) 1313186 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد انرژی 1313050 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آمار (2) 1313008 4 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار برای اقتصاد(2) 1313186 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری 1313062 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1387/10/25 ( - )
اقتصاد اطلاعات 1313261 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
اقتصاد انرژی 1313050 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (10:30 - 12:30)
اقتصاد خرد (1) 1313012 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1390/04/06 ( - )
اقتصاد خرد 1313029 4 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:30 - 12:30)
اقتصاد خرد 1313248 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:30 - 12:30)
اقتصاد ریاضی 1313044 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هفته های فرد سه شنبه (07:30 - 09:30) 1388/11/04 ( - )
اقتصاد سنجی 1313045 4 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1389/11/03 ( - )
اقتصاد سنجی کاربردی 1313082 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1388/04/10 ( - )
اقتصاد کلان (2) 1313017 4 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (10:30 - 12:30)
آمار (1) 1313007 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1390/04/02 ( - )
آمار (2) 1313008 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (14:00 - 16:00)
آمار برای اقتصاد(2) 1313186 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/22 (08:00 - 10:00)
پژوهش عملیاتی 1313066 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) 1390/04/01 ( - )
ریاضیات 1 1313005 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1388/04/06 ( - )
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2