اعضای هیات علمی

بهنام الیاس پور

بهنام الیاس پور

بهنام الیاس پور    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات



نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد اطلاعات 1313285 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
آمار برای اقتصاد(1) 1313185 3 01 هفته های زوج یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/22 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
آمار برای اقتصاد(2) 1313186 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
اقتصاد انرژی پیشرفته 1313305 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آمار برای اقتصاد(2) 1313186 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اقتصاد انرژی 1313050 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آمار برای اقتصاد(1) 1313185 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
آمار برای اقتصاد(2) 1313186 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
آمار برای اقتصاد(2) 1313186 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد اطلاعات 1313261 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار (2) 1313008 4 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار برای اقتصاد(2) 1313186 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اقتصاد انرژی 1313050 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری 1313062 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1387/10/25 ( - )
آمار (1) 1313007 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1390/04/02 ( - )
آمار (2) 1313008 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (14:00 - 16:00)
آمار برای اقتصاد(2) 1313186 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/22 (08:00 - 10:00)
اقتصاد اطلاعات 1313261 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
اقتصاد انرژی 1313050 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (10:30 - 12:30)
اقتصاد خرد (1) 1313012 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1390/04/06 ( - )
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2