اعضای هیات علمی

معصومه اسلامی

معصومه اسلامی

معصومه اسلامی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1311185 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
روان شناسی تحولی(2) 1311115 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
پویایی گروه 1318059 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1318008 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/03 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
مباحث اساسی در روانشناسی1 1318001 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/28 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
مبانی راهنمایی و مشاوره 1318031 2 01 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روان شناسی تحولی(1) 1311114 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روانشناسی رشد 1322028 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
فیزیولوژی انسان ( اعصاب وغدد) 1311014 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مباحث اساسی در روانشناسی1 1318001 2 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
مباحث اساسی در روانشناسی2 1318002 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مدیریت استرس(تنیدگی) 1318054 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/18 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
روان شناسی تحولی(2) 1311115 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
مهارت های زندگی دانشجویی 1318028 2 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
پویایی گروه 1318059 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1318008 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
مباحث اساسی در روانشناسی1 1318001 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
مبانی راهنمایی و مشاوره 1318031 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
روان شناسی تحولی(2) 1311115 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روانشناسی تحولی2 1318012 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4