اعضای هیات علمی

معصومه اسلامی

change-logo

معصومه اسلامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی تحولی(2) 1311115 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روانشناسی تحولی2 1318012 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1318008 2 01 هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مباحث اساسی در روانشناسی1 1318001 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی راهنمایی و مشاوره 1318031 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی رشد 1322028 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روانشناسی تحولی1 1318011 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مباحث اساسی در روانشناسی2 1318002 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روان شناسی تحولی(1) 1311114 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
روان شناسی تحولی(2) 1311115 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
روانشناسی رشد 1322028 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1318075 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی اجتماعی 1311030 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1389/11/09 ( - )
آسیب شناسی اجتماعی 1311030 2 02 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1389/10/30 ( - )
آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه 1311005 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1391/11/05 ( - )
آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه 1311005 3 02 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1391/11/05 ( - )
بهداشت روانی 1311028 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1391/03/24 ( - )
بهداشت روانی 1311028 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1388/10/27 ( - )
پروژه تحقیقاتی 1311060 3 04 نامشخص | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
پروژه تحقیقاتی 1311060 3 05 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3