اعضای هیات علمی

فرشید پورشهابی

فرشید پورشهابی

فرشید پورشهابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد صنعتی 1313077 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
پول و بانکداری اسلامی(2) 1313253 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مالیه بین الملل 1313024 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
موضوعات انتخابی در اقتصاد (2) 1313084 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد منابع طبیعی 1313040 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
پول و بانکداری 1313204 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1397
مالیه بین الملل 1313024 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی اقتصادی 1313110 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اقتصاد منابع 1313049 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اقتصاد منابع طبیعی 1313040 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 1313029 4 02 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اقتصاد سنجی 1313031 3 01 هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کلیات علم اقتصاد 1313187 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی اقتصادی 1313110 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:30 - 12:30)
ارزیابی اقتصادی طرحها 1313055 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/03 (10:30 - 12:30)
ارزیابی طرحهای اقتصادی 1313047 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/20 (08:00 - 10:00)
اقتصاد ایران 1313026 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1394/10/27 ( - )
اقتصاد پولی 1313038 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/30 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد (2) 1313015 4 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/03/17 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد 1313029 4 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2