اعضای هیات علمی

فضه سلیمی

فضه سلیمی

فضه سلیمی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی(3)کلیات قرادادها 1319028 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت (ب) 1319032 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/22 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
متون حقوقی(1)حقوق خصوصی 1319101 1 01 هفته های زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آیین دادرسی مدنی (1) 1319034 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آیین دادرسی مدنی(3) 1319036 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
حقوق مدنی2 اموال و مالکیت 1319027 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
حقوق مدنی4الزامات خارج از قرادادها 1319029 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
حقوق مدنی (6) عقود معین قسمت (الف) 1319031 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
حقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث 1319119 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/21 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
متون حقوقی(4)حقوق بین الملل 1319104 1 01 هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/23 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
حقوق تجارت(1)تجار و اعمال تجاری 1319084 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
حقوق جزای اختصاصی(3)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 1319095 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین 1319085 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
حقوق مدنی(3)کلیات قرادادها 1319028 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت (ب) 1319032 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
حقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث 1319119 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
نمایش 16 نتیجه
از 1