اعضای هیات علمی

غلامحسین خرمی

غلامحسین خرمی

غلامحسین خرمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 1 1515029 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
انرژی های نو 1515059 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فیزیک حالت جامد1 1515027 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مکانیک کوانتومی1 1515025 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فیزیک حالت جامد1 1515027 3 01 هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
مکانیک کوانتومی1 1515025 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1397
مکانیک کوانتومی2 1515026 3 01 هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه فیزیک پایه4 1515011 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1396
فیزیک پایه4 1515007 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مکانیک کوانتومی1 1515025 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تاریخ و فلسفه علم فیزیک 1515061 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیک پایه4 1515007 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مکانیک کوانتومی1 1515025 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیک پایه1 1515004 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فیزیک پایه4 1515007 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1