اعضای هیات علمی

علیرضا قنبری فیروزآبادی

علیرضا قنبری فیروزآبادی

علیرضا قنبری فیروزآبادی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 69 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی 1315304 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی 1315091 2 01 هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی 1315091 2 02 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی 1315211 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مدیریت منابع انسانی در ورزش 1315235 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 1315214 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
کارورزی ورزش های گروهی 1315144 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1315213 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
مدیریت مالی و اداری در ورزش 1315233 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی 1315091 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/26 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
زبان تخصصی 1315016 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کارورزی ورزش های انفرادی 1315143 2 03 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی 1315139 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی 1315139 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی 1315211 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مدیریت منابع انسانی در ورزش 1315235 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
تربیت بدنی 1315301 1 31 هفته اول هرماه سه شنبه (08:00 - 10:00) | سه هفته آخر هرماه سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
زبان تخصصی 1315016 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی مدیریت 1315137 2 01 هفته اول هرماه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت اوقات فراغت وتفریحات سالم 1315108 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 69 نتیجه
از 4