اعضای هیات علمی

محمدرضا قربانی

محمدرضا قربانی

محمدرضا قربانی    (EN Page)

دانشیار
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تدریس مهارتهای زبان 1316075 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
زبانشناسی در آموزش زبان 1316080 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
نظریه های روانشناسی زبان 1316077 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
بیان شفاهی داستان2 1316030 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
تدریس عملی2 دبیرستان 1316044 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
مهارت های شنیداری و گفتاری پایه 1316112 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 1316074 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تدریس عملی1 راهنمایی 1316036 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
گفت و شنود3 1316012 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 1316074 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مطالعات یادگیری زبان دوم 1316093 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نامه نگاری 1316022 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زبانشناسی کاربردی 1316065 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فناوری در آموزش زبان 1316081 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اصول وفلسفه آموزش وپرورش 1316033 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
جامعه شناسی آموزش وپرورش 1316020 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کاربرد اصطلاحات 1316016 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
انگلیسی با اهداف ویژه 1316059 2 01 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آوا شناسی 1316008 2 03 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اصول وفلسفه آموزش وپرورش 1316033 2 15 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه
از 4