اعضای هیات علمی

هادی عباسی

هادی عباسی

هادی عباسی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با آزمون های روان شناختی 1322090 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آمار توصیفی 1322001 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
سنجش و ارزیابی در مشاوره 1311113 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
سنجش و اندازه گیری 1322004 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
آمار استنباطی پیشرفته 1311033 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کاربرد آزمونهای هوش و استعداد در مشاوره 1311130 2 01 هفته های فرد دوشنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آمار استنباطی 1322002 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آمار استنباطی و کاربردSPSS 1311107 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آزمون های روانشناختی2 1318036 2 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 1311034 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کاربرد آزمون های رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره 1311134 2 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آشنایی با آزمون های روان شناختی 1322090 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آمار توصیفی 1322001 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
تدوین ونگارش متون و گزارش های علمی 1322015 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
سنجش و ارزیابی در مشاوره 1311113 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
سنجش و اندازه گیری 1322004 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
آمار استنباطی پیشرفته 1311033 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
کاربرد آزمونهای هوش و استعداد در مشاوره 1311130 2 01 هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آمار توصیفی 1322001 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سنجش و اندازه گیری 1322004 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3