اعضای هیات علمی

حسام الدین آرمان

حسام الدین آرمان

حسام الدین آرمان    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
کارگاه سفال و سرامیک آموزشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با هنر در تاریخ(2) 1215012 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/05/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تحقیق در صنایع دستی ایران(1) 1215016 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | دو هفته اول هرماه دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کارگاه تخصصی صنایع دستی(2) 1215035 8 01 دو هفته اول هرماه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه صنایع دستی(5) 1215029 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه صنایع دستی(5) 1215029 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی سه بعدی 1214111 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1398
طرح اشیاء در تمدن اسلامی 1215022 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:30) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 1215043 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 1215043 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
طرح اشیاء در تمدن اسلامی 1215022 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 1215043 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 1215043 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
هندسه نقوش در صنایع دستی ایران(1) 1215014 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
هندسه نقوش در صنایع دستی ایران(1) 1215014 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تحول صنایع دستی در دنیا 1215023 2 01 1397/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کارگاه صنایع دستی(5) 1215029 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم دوم 1396
کارگاه صنایع دستی(5) 1215029 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم دوم 1396
هنر و تمدن اسلامی(2) 1215010 2 01 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آشنایی با سایر هنرها 1213069 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه