اعضای هیات علمی

حسام الدین آرمان

حسام الدین آرمان

حسام الدین آرمان    (EN Page)

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام نوع تلفن آدرس
کارگاه سفال و سرامیک آموزشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با هنر های سنتی ایران 1215013 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/27 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
حکمت هنر اسلامی 1215039 2 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
طرح اشیاء در تمدن اسلامی 1215022 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 1215043 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 1215043 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
طراحی سه بعدی 1214111 2 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه تخصصی صنایع دستی(2) 1215035 8 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه حجم و گرافیک 1214127 2 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه حجم و گرافیک 1214127 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه حجم و گرافیک 1214127 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
طرح اشیاء در تمدن اسلامی 1215022 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 1215043 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 1215043 2 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
آشنایی با هنر در تاریخ(2) 1215012 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/05/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تحقیق در صنایع دستی ایران(1) 1215016 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | دو هفته اول هرماه دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کارگاه تخصصی صنایع دستی(2) 1215035 8 01 دو هفته اول هرماه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه صنایع دستی(5) 1215029 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه صنایع دستی(5) 1215029 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی سه بعدی 1214111 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2