اعضای هیات علمی

حامد اعظمی

حامد اعظمی

حامد اعظمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ساختمان پتروشیمی - اتاق 307
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه انتقال حرارت 1119064 1 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه انتقال حرارت 1118030 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
انتقال حرارت1 1118028 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/26 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
انتقال حرارت2 1118029 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تصفیه آبهای صنعتی 1118046 3 01 هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مهندسی محیط زیست 1113008 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه انتقال حرارت 1118030 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه انتقال حرارت 1118030 1 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1397
انتقال حرارت1 1118028 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
انتقال حرارت2 1118029 3 01 هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کاربرد کامپیوتر در مهندسی شیمی 1118047 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1397
مقدمه بر نانو فناوری 1118052 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
انتقال حرارت1 1118028 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/05 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
انتقال حرارت2 1118029 3 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مقدمه بر نانو فناوری 1118052 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مهندسی محیط زیست 1113008 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مهندسی محیط زیست 1113008 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مهندسی محیط زیست 1113008 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
انتقال حرارت2 1118029 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تصفیه آبهای صنعتی 1118046 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2