اعضای هیات علمی

حسین احمد برآبادی

حسین احمد برآبادی

حسین احمد برآبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی شخصیت 1322044 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1311144 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1311144 1 02 هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مددکاری اجتماعی 1311057 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه های مشاوره و روان درمانی(1) 1311128 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی 1311037 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
پروژه تحقیقاتی 1311063 3 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
روانشناسی شخصیت 1322044 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی خانواده 1311150 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/10 (14:00 - 16:00)
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1311144 1 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30)
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1311144 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30)
خانواده در اسلام و ایران 1311015 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (16:30 - 18:30)
راهنمایی و مشاوره گروهی 1311055 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/11 (10:30 - 12:30)
روانشناسی شخصیت 1311023 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (10:30 - 12:30)
روشها و فنون راهنمایی و مشاوره 1311143 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
روشها و فنون راهنمایی و مشاوره 1311032 3 01 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 (14:00 - 16:00)
سمینار مسائل خانواده و ازدواج 1311048 2 03 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
سنجش وارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 1311047 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30)
کارورزی 1311105 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/04/01 (10:30 - 12:30)
مبانی راهنمایی و مشاوره 1318031 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/21 (16:30 - 18:30)
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2