اعضای هیات علمی

حسین احمد برآبادی

حسین احمد برآبادی

حسین احمد برآبادی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی 1311142 1 01 هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/22 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
کارورزی(1) در مشاوره 1311154 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
مشاوره و روان درمانی معنوی _ اسلامی 1311133 2 01 هفته های فرد چهارشنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/02 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی 1311037 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/06 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
نظریه های مشاوره و روان درمانی(1) 1311128 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 1311121 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
کارورزی(1) در مشاوره 1311154 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
کارورزی(2) در مشاوره 1311155 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی 1311141 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مشاوره ازدواج 1311046 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مهارتهای زندگی و فنون آموزش آن 1311131 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/14 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
نظریه های مشاوره و روان درمانی(2) 1311129 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی 1311142 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1311144 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/02 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
کارورزی(1) در مشاوره 1311154 2 02 نامشخص 1400/11/07 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
مشاوره و روان درمانی معنوی _ اسلامی 1311133 2 01 هفته های زوج دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/11/05 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی 1311037 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نظریه های مشاوره و روان درمانی(1) 1311128 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روانشناسی شخصیت 1322044 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1311144 1 02 هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3