اعضای هیات علمی

حمید دررودی

حمید دررودی

حمید دررودی    (EN Page)

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی عمومی 1311184 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
روان شناسی شخصیت 1311117 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روان شناسی عمومی 1322058 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 1318043 2 01 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
سمینار مسائل خانواده و ازدواج 1311048 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روانشناسی سلامت 1322021 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/16 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
آسیب شناسی خانواده 1311150 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان 1311136 2 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روانشناسی سلامت 1318039 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/16 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد 1311140 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مسائل نوجوانان و جوانان 1311029 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
روان شناسی شخصیت 1311117 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/06 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
روانشناسی شخصیت 1322044 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روان شناسی عمومی 1322058 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مباحث اساسی در روان شناسی 1311102 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مشاوره بهداشت روانی 1311127 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مشاوره در سازمان ها 1311145 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مشاوره ی توان بخشی افراد با نیازهای خاص 1311152 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
پروژه تحقیقاتی 1311063 3 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آمار استنباطی 1311003 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/11/04 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3