اعضای هیات علمی

هانیه اسحاق زاده تربتی

هانیه اسحاق زاده تربتی

هانیه اسحاق زاده تربتی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تجزیه و تحلیل هنرهای بصری 2 1214122 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ارتباط تصویری1(خلاصه سازی) 1214128 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1398
چاپ دستی(1) 1214108 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1398
رنگ و ترکیب بندی در در هنر های تصویری 1214060 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طراحی تبلیغات 1214084 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی سه بعدی 1214111 2 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی هویت بصری 1214086 4 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1398
مبانی گرافیک(2) 1214103 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1398
نرم افزار گرافیک2 1214136 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
نرم افزار گرافیک2 1214136 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
خطاطی فارسی 1214020 2 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
مبانی گرافیک(2) 1214103 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1398
رنگ و ترکیب بندی در در هنر های تصویری 1214060 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
رنگ و ترکیب بندی در در هنر های تصویری 1214060 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
طراحی برای فضای مجازی 1214085 4 01 هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم اول 1397
مبانی و اصول کار آفرینی 1214098 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تجزیه و تحلیل هنرهای بصری 2 1214122 2 01 1397/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
صفحه آرایی(1) 1214036 2 02 هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1396
صفحه آرایی(1) 1214036 2 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی تبلیغات 1214084 4 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2