اعضای هیات علمی

حسین اسکندری

حسین اسکندری

حسین اسکندری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09125275369
اتاق: 103
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1322052 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
الگوها و روش های تدریس 1322037 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
انسان شناسی در اسلام 1311172 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 1322049 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
انسان شناسی در اسلام 1311119 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی 1311017 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
روانشناسی تربیتی 1322060 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سیر تحول و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام 1322047 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
معرفت شناسی 1318013 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1322052 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (16:30 - 18:30)
الگوها و روش های تدریس 1322037 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
انسان شناسی در اسلام 1311172 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/01 (10:30 - 12:30)
تعلیم و تربیت اسلامی 1322053 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
روانشناسی تربیتی 1322060 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
سیر تحول و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام 1322047 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00)
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 1322048 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
مکاتب فلسفی و آرائ تربیتی 1311103 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 (14:00 - 16:00)
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 1322049 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
اصول و فلسفه آموزش و پرورش 1311004 3 02 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1390/10/27 ( - )
اصول و فلسفه آموزش و پرورش 1311004 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) | نامشخص | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (16:30 - 18:30)
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3