اعضای هیات علمی

حسین اسکندری

حسین اسکندری

حسین اسکندری    (EN Page)

استادیار
اتاق: 103
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

طرح های بنیادیمقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1322052 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
الگوها و روش های تدریس 1322037 3 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تولید محتوای الکترونیکی 1322020 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/05 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
مبانی تعلیم و تربیت 1311234 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 1322048 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 1322049 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/06 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
انسان شناسی در اسلام 1311119 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
روانشناسی تربیتی 1322060 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
سیر تحول و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام 1322047 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان 1311126 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/16 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
روان شناسی تربیتی 1311169 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روان شناسی تربیتی 1311169 2 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/07 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
روانشناسی تربیتی 1318026 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
معرفت شناسی 1318013 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1322052 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
الگوها و روش های تدریس 1322037 3 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تولید محتوای الکترونیکی 1322020 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/03 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
کارورزی 1322038 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/07 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 1322048 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 1322049 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4