اعضای هیات علمی

حسن جعفریانی

حسن جعفریانی

حسن جعفریانی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی کار آفرینی 1317062 2 17 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
بازاریابی بین المللی 1317077 3 17 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
سازمان های پولی و مالی اسلامی بین المللی 1317056 3 17 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مبانی بانکداری و مدیریت بانک 1317060 2 17 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مبانی کارآفرینی 1317300 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
برنامه ریزی راهبردی 1111156 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/27 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1400
بازار یابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 1317054 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت 1317055 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
بازرگانی بین المللی 1317029 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مدیریت استراتژیک 1317025 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آشنایی با قوانین کسب و کار 1317069 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/05 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
بازاریابی بین المللی 1317077 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
بازار یابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 1317054 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
سازمان های پولی و مالی اسلامی بین المللی 1317056 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
مبانی بانکداری و مدیریت بانک 1317060 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
بازاریابی بین المللی 1317077 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سازمان های پولی و مالی اسلامی بین المللی 1317056 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول و مبانی کار آفرینی 1317062 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
بازار یابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 1317054 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بازرگانی بین المللی 1317029 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2