اعضای هیات علمی

حسن جعفریانی

حسن جعفریانی

حسن جعفریانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازاریابی بین المللی 1317077 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سازمان های پولی و مالی اسلامی بین المللی 1317056 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول و مبانی کار آفرینی 1317062 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
بازار یابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 1317054 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بازرگانی بین المللی 1317029 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
بازار یابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 1317054 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بازاریابی بین المللی 1317077 3 96 هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول و مبانی کار آفرینی 1317062 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/30 (10:30 - 12:30)
بازاریابی بین المللی 1317077 3 92 هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 (08:00 - 10:00)
بازاریابی بین المللی 1317077 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30)
بازاریابی بین المللی 1317077 3 96 هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
بازار یابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 1317054 3 94 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/07 (14:00 - 16:00)
بازار یابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 1317054 3 01 هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/11 (08:00 - 10:00)
سازمان های پولی و مالی اسلامی بین المللی 1317056 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/29 (08:00 - 10:00)
اصول سازمان و مدیریت 1313002 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1394/10/30 ( - )
بازار یابی و مدیریت بازار 1317023 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/03/26 ( - )
بازرگانی بین المللی 1317029 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:30)
تحقیق در عملیات(2) 1317020 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1394/10/19 ( - )
روش تحقیق در مدیریت 1317012 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) 1393/10/15 ( - )
مبانی سازمان و مدیریت 1317015 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1394/03/28 ( - )
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2