اعضای هیات علمی

حامد جوادی

حامد جوادی

حامد جوادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز سیستم های دیجیتال 1 1116118 1 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
آز سیستم های دیجیتال 1 1116118 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
سیستم های دیجیتال 1 1116112 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آز سیستم های دیجیتال 1 1116118 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
سیستم های دیجیتال 1 1116112 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سیستم های دیجیتال 2 1116113 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
احتمال مهندسی 1116110 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آز سیستم های دیجیتال 1 1116118 1 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1396
سیستم های دیجیتال 1 1116112 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
سیستم های دیجیتال 2 1116113 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
احتمال مهندسی 1116110 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آز سیستم های دیجیتال 1 1116118 1 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1395
سیستم های دیجیتال 1 1116112 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیستم های دیجیتال 2 1116113 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1