اعضای هیات علمی

حسین طاهری چادرنشین

حسین طاهری چادرنشین

حسین طاهری چادرنشین    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 88 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تربیت بدنی 1315301 1 06 هفته اول هرماه چهارشنبه (08:00 - 10:00) | سه هفته آخر هرماه چهارشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1401
تربیت بدنی 1315301 1 07 هفته اول هرماه چهارشنبه (10:00 - 12:00) | سه هفته آخر هرماه چهارشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
اصول و روش شناسی تمرین 1315140 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 1315209 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
فعالیت بدنی و تندرستی 1315724 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
فیزیولوژی انسان 1315202 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
فیزیولوژی ورزشی در تندرستی 1315277 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فیزیولوژی ورزشی 1315167 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1315051 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 1315285 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تربیت بدنی 1315301 1 02 هفته اول هرماه شنبه (12:00 - 14:00) | سه هفته آخر هرماه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی 1315068 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 1315209 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/07 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
فیزیولوژی انسان 1315202 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
فیزیولوژی ورزشی 1315167 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته 1315047 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تربیت بدنی 1315301 1 29 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته اول هرماه چهار شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی 1315049 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فعالیت بدنی و تندرستی 1315724 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 88 نتیجه
از 5