اعضای هیات علمی

احمد حیدر نیا

احمد حیدر نیا

احمد حیدر نیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 1311112 1 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 1311112 1 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 ( فعالیت های راهنمایی) 1311061 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1398
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1311038 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1398
متون مشاوره انگلیسی(1) 1311124 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متون مشاوره انگلیسی(2) 1311125 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی راهنمایی و مشاوره 1322008 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 1322003 3 01 هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پروژه تحقیقاتی 1311063 3 03 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 1311112 1 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 1311112 1 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
مبانی راهنمایی و مشاوره 1322008 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/11 (08:00 - 10:00)
مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره 1311111 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (14:00 - 16:00)
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 1322003 3 01 هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00)
پروژه تحقیقاتی 1311060 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1393/03/31 ( - )
پروژه تحقیقاتی 1311060 3 07 نامشخص نامشخص
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 ( فعالیت های راهنمایی) 1311061 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | نامشخص | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 ( فعالیت های راهنمایی) 1311061 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 ( فعالیت های راهنمایی) 1311061 2 02 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2 ( فعالیتهای مشاوره) 1311062 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3