اعضای هیات علمی

احمد حیدر نیا

احمد حیدر نیا

احمد حیدر نیا    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی مشاوره 1311194 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 1311112 1 02 هفته های زوج شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 1311112 1 01 هفته های فرد شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1311038 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
متون مشاوره انگلیسی(1) 1311124 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مشاوره ازدواج 1311138 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
مبانی راهنمایی و مشاوره 1322008 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره 1311111 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 1322003 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج 1311049 3 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
متون مشاوره انگلیسی (2) 1311125 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 1311112 1 01 هفته های زوج شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اخلاق حرفه ای در مشاوره 1311120 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1311038 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مبانی راهنمایی و مشاوره 1311118 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
متون مشاوره انگلیسی(1) 1311124 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/04 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
مشاوره ازدواج 1311138 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/03 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 1311112 1 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 1311112 1 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 ( فعالیت های راهنمایی) 1311061 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4