اعضای هیات علمی

غلام حسن خواجوی فدافن

غلام حسن خواجوی فدافن

غلام حسن خواجوی فدافن    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 202
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در آموزش زبان 1316091 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نگارش متون علمی دانشگاهی 1316086 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
دستور زبان پیشرفته 1316011 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای تدریس مهارتهای زبان 1316039 4 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
واژه شناسی 1316027 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها 1316054 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
سنجش و ارزشیابی زبان 1316076 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
ترجمه پیشرفته 1316029 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
خواندن ودرک مطلب2 1316005 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان 1316046 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نگارش پیشرفته 1316017 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آزمون زبان خارجی 1316057 2 04 1397/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آزمون سازی 1316043 2 18 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
دستور و نگارش2 1316006 4 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کاربرد اصطلاحات 1316016 2 06 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان 1316046 2 23 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نامه نگاری 1316022 2 01 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق (در مسایل آموزش زبان) 1316052 2 05 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
بیان شفاهی داستان1 1316023 2 16 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
خواندن ودرک مطلب3 1316010 4 08 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4