اعضای هیات علمی

غلام حسن خواجوی فدافن

غلام حسن خواجوی فدافن

غلام حسن خواجوی فدافن    (EN Page)

استادیار
اتاق: 202
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 80 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی یادگیری زبان2 1316127 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 1316074 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
نگارش متون علمی دانشگاهی 1316086 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روشهای تدریس زبان انگلیسی 1316034 4 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روشهای تدریس مهارتهای زبان 1316039 4 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
سنجش و ارزشیابی زبان 1316076 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
بیان شفاهی داستان1 1316023 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
روشهای تدریس زبان انگلیسی 1316034 4 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نامه نگاری 1316022 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نگارش پیشرفته 1316017 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نگارش پیشرفته 1316017 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
زبانشناسی در آموزش زبان 1316080 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
نگارش متون علمی دانشگاهی 1316086 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
اصول روش ترجمه 1316014 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
بیان شفاهی داستان1 1316023 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
دستور زبان پیشرفته 1316011 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نامه نگاری 1316022 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
نگارش پیشرفته 1316017 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تحقیق در آموزش زبان 1316091 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نگارش متون علمی دانشگاهی 1316086 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 80 نتیجه
از 4