اعضای هیات علمی

جواد هراتی

جواد هراتی

جواد هراتی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
موضوعات انتخابی در اقتصاد2 1313094 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زبان انگلیسی تخصصی 1313189 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
زبان خارجه 2 1313001 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیستمهای دینامیکی(1) 1313265 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
سیستمهای دینامیکی(1) 1313265 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اقتصاد سنجی 1313031 3 02 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 1313030 4 02 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اقتصاد سنجی کاربردی 1313034 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/24 (10:30 - 12:30)
موضوعات انتخابی در اقتصاد2 1313094 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
اقتصاد بخش عمومی (1) 1313020 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1392/10/21 ( - )
اقتصاد بخش عمومی (1) 1313020 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) 1391/10/26 ( - )
اقتصاد بخش عمومی (2) 1313043 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) 1392/03/06 ( - )
اقتصاد بخش عمومی (2) 1313043 3 02 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1393/03/27 ( - )
اقتصاد خرد (2) 1313015 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1392/03/06 ( - )
اقتصاد خرد (2) 1313015 4 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1391/10/26 ( - )
اقتصاد سنجی 1313031 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1394/10/29 ( - )
اقتصاد سنجی 1313045 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1393/10/16 ( - )
اقتصاد سنجی 1313031 3 02 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
اقتصاد کلان 1313030 4 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/25 (10:30 - 12:30)
تجارت بین الملل 1313023 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1393/03/26 ( - )
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2