اعضای هیات علمی

سیدبیژن جیا

سیدبیژن جیا

سیدبیژن جیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی 1515062 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شتاب دهنده های ذرات و اپتیک باریکه های یونی 1515085 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فیزیک پایه1 1515004 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فیزیک هسته ای وذرات بنیادی 1515032 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 1515062 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
شتاب دهنده های ذرات و اپتیک باریکه های یونی 1515085 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
فیزیک هسته ای وذرات بنیادی 1515032 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
ریاضی فیزیک 2 1515018 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 1515062 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ریاضی فیزیک 1 1515017 3 01 هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ریاضی فیزیک 2 1515018 3 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ریاضی فیزیک 1 1515017 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1