اعضای هیات علمی

خدیجه علوی

خدیجه علوی

خدیجه علوی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی شخصیت 1322044 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روانشناسی یادگیری 1322091 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
نظریه های مشاوره وروان درمانی 1318076 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
راهنمایی و مشاوره تحصیلی 1311151 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/18 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
روانشناسی شخصیت 1318015 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
روانشناسی و مشاوره خانواده 1318042 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مهارت های زندگی دانشجویی 1318028 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/02 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
مهارت های زندگی دانشجویی 1318028 2 03 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آزمون های روانشناختی2 1318036 2 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 1318040 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/02 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
اصول روانشناسی بالینی 1318037 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
روانشناسی تربیتی 1318026 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 12 نتیجه
از 1