اعضای هیات علمی

سمیه خزاعی مسک

سمیه خزاعی مسک

سمیه خزاعی مسک    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1214091 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تاریخ خط ایران و جهان 1214018 2 01 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
چاپ دستی(1) 1214108 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی قلم فارسی 1214035 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی نشانه 1214069 4 01 هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم دوم 1396
مبانی و اصول کار آفرینی 1214098 2 01 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تصویر سازی(2) 1214039 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1396
صفحه آرایی(2) 1214037 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم اول 1396
طراحی قلم فارسی 1214035 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1396
فرهنگ،هنر و هویت ایرانی 1214096 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارگاه ارتباط تصویری(6) 1214074 6 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه چاپهای دستی(2) 1214025 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1396
هنر در دنیای کودکان 1214093 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
هنر و تمدن ایران(دوره باستان) 1214116 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1