اعضای هیات علمی

مهدی ادیبی

change-logo

مهدی ادیبی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی زلزله و باد 1113135 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 ( - ) ترم اول 1398
تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها 1113188 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 ( - ) ترم اول 1398
پروژه سازه های بتن آرمه 1113183 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه سازه های بتن آرمه 1113183 1 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
اصول مهندسی زلزله و باد 1113135 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بهسازی لرزه ای سازه های موجود 1113185 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/06 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 1113183 1 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 1113183 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 1113183 1 01 نامشخص نامشخص 3963
اصول مهندسی زلزله و باد 1113135 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها 1113188 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1396
پروژه سازه های بتن آرمه 1113183 1 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه سازه های بتن آرمه 1113183 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
اصول مهندسی زلزله و باد 1113135 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
بهسازی لرزه ای سازه های موجود 1113185 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/21 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
پروژه سازه های بتن آرمه 1113183 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
پروژه سازه های بتن آرمه 1113183 1 01 نامشخص نامشخص 3953
پروژه سازه های بتن آرمه 1113183 1 02 نامشخص نامشخص 3953
اصول مهندسی زلزله و باد 1113135 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 1113074 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2