اعضای هیات علمی

میثم علی پور

میثم علی پور

میثم علی پور    (EN Page)

استادیار
اتاق: 218
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی کاربری زمین 1211099 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کارگاه شهرسازی مقدماتی 1211096 4 01 هفته های فرد چهارشنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
کارگاه شهرسازی(3) 1211060 5 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
سمینار مسائل شهری ایران 1211116 2 02 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه شهرسازی (4) 1211053 5 02 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
برنامه ریزی کاربری زمین 1211099 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
کارگاه شهرسازی مقدماتی 1211096 4 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج پنج شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/06 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
کارگاه شهرسازی(3) 1211060 5 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج پنج شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه شهرسازی(2) 1211059 5 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه شهرسازی (4) 1211053 5 02 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1398
مدلهای کمی در شهرسازی 1211029 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/05/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
نمایش 11 نتیجه
از 1