اعضای هیات علمی

مرضیه سادات الوند

مرضیه سادات الوند

مرضیه سادات الوند    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی روابط بین الملل(1) 1323037 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
پروژه/کارورزی 1323125 2 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
تاریخ روابط بین الملل(2) 1323110 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مبانی علم سیاست 1323087 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی(1) 1323114 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی(2) 1323115 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مسائل اقتصاد سیاسی انرژی در ایران 1323036 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/06 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
آشنایی با متون انگلیسی(2) 1323053 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
پروژه/کارورزی 1323125 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
تاریخ روابط بین الملل(1) 1323109 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
جامعه شناسی سیاسی 1323049 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1323016 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
سازمان های بین المللی 1323045 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی(2) 1323115 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
مسائل راهبردی و امنیتی در روابط بین الملل 1323044 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
نظریه های امنیت 1323119 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آشنایی با متون انگلیسی(1) 1323052 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/07 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
اصول و مبانی روابط بین الملل(2) 1323038 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
پروژه/کارورزی 1323125 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
تاریخ روابط بین الملل(2) 1323110 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4