اعضای هیات علمی

ملاحت امانی

ملاحت امانی

ملاحت امانی    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیمقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فنون مشاوره و روان درمانی 1318041 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
آزمون های کاربردی در روانشناسی 1318084 2 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
روانشناسی تجربی 1318023 3 01 هفته های فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
آزمون های روانشناختی1 1318035 2 01 هفته های فرد سه شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روانشناسی شناختی 1318016 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
کاربرد آزمونهای هوش و استعداد در مشاوره 1311130 2 01 هفته های فرد سه شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فنون مشاوره و روان درمانی 1318041 2 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/07 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
روانشناسی تجربی 1318023 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/05 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
روانشناسی سلامت 1318039 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (14:00 - 18:00) ترم اول 1400
فنون مشاوره و روان درمانی 1318041 2 02 هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
فنون مشاوره و روان درمانی 1318041 2 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
روانشناسی تجربی 1318023 3 01 هفته های فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی سلامت 1318039 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/30 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
نظریه های مشاوره وروان درمانی 1318076 2 01 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آزمون های روانشناختی1 1318035 2 01 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
روانشناسی اجتماعی 1318020 2 01 1397/04/10 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
روانشناسی دین 1318017 2 02 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روانشناسی دین 1318017 2 01 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روانشناسی شخصیت 1318015 2 02 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روان سنجی 1318071 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4