اعضای هیات علمی

ملاحت امانی

ملاحت امانی

ملاحت امانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فنون مشاوره و روان درمانی 1318041 2 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
فنون مشاوره و روان درمانی 1318041 2 02 هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
روانشناسی تجربی 1318023 3 01 هفته های فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی سلامت 1318039 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/30 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
نظریه های مشاوره وروان درمانی 1318076 2 01 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آزمون های روانشناختی1 1318035 2 01 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
روانشناسی اجتماعی 1318020 2 01 1397/04/10 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
روانشناسی دین 1318017 2 02 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روانشناسی دین 1318017 2 01 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روانشناسی شخصیت 1318015 2 02 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روان سنجی 1318071 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فنون مشاوره و روان درمانی 1318041 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
روانشناسی تجربی 1318023 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
روانشناسی سلامت 1318039 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فلسفه علم روانشناسی 1318018 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فلسفه علم روانشناسی 1318018 2 01 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
پروژه تحقیقاتی 1311063 3 06 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
روان سنجی 1318071 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
فنون مشاوره و روان درمانی 1318041 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/19 (16:30 - 18:30)
فنون مشاوره و روان درمانی 1318041 2 02 هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (16:30 - 18:30)
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3