اعضای هیات علمی

مصطفی ارغیانی

change-logo

مصطفی ارغیانی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری(1) 1213017 5 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
طراحی معماری(3) 1213019 5 01 چهار هفته چهارم ترم شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهارشنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1401
طراحی معماری3 1213099 4 01 هفته های زوج یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دوشنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
طراحی معماری(2) 1213018 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
طراحی معماری(1) 1213017 5 02 هفته های فرد شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی معماری1 1213097 4 02 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
طراحی معماری3 1213099 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته اول ترم شنبه (18:00 - 20:00) | چهار هفته دوم ترم شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | چهار هفته اول ترم دو شنبه (12:00 - 14:00) | چهار هفته دوم ترم دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
طراحی معماری(2) 1213018 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
طراحی معماری(1) 1213017 5 02 هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته پنجم چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هفته ششم چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1398
طرح معماری (2) 1213040 5 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم اول 1398
طرح معماری (2) 1213040 5 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
مقدمات طراحی معماری (1) 1213013 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1