اعضای هیات علمی

مصطفی ارغیانی

change-logo

مصطفی ارغیانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری(1) 1213017 5 02 هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته پنجم چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هفته ششم چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1398
طرح معماری (2) 1213040 5 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم اول 1398
طرح معماری (2) 1213040 5 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
مقدمات طراحی معماری (1) 1213013 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه