اعضای هیات علمی

مهدی بیات

مهدی بیات

مهدی بیات    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک مهندسی شیمی1 1118026 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1118064 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سینتیک وطراحی راکتور 1118037 4 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ترمودینامیک مهندسی شیمی1 1118026 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
سینتیک وطراحی راکتور 1118037 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
ترمودینامیک مهندسی شیمی1 1118026 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/09 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
ریاضی مهندسی 1118015 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سینتیک وطراحی راکتور 1118037 4 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
برنامه نویسی کامپیوتر 1115011 3 01 هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
برنامه نویسی کامپیوتر 1115011 3 05 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک مهندسی شیمی1 1118026 3 01 هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضی مهندسی 1118015 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
برنامه نویسی کامپیوتر 1115011 3 04 هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
برنامه نویسی کامپیوتر 1115011 3 09 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
برنامه نویسی کامپیوتر 1115011 3 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ترمودینامیک مهندسی شیمی1 1118026 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
ریاضی مهندسی 1118015 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/08 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1