اعضای هیات علمی

مجید الهی شیروان

مجید الهی شیروان

مجید الهی شیروان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 81 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تهیه و تدوین مطالب درسی 1316064 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نظریه های جامعه شناسی زبان 1316078 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تهیه مطالب درسی راهنمایی 1316035 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
خواندن ودرک مطلب3 1316010 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فنون یادگیری 1316004 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش تدریس مهارتهای زبان 1316075 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
بررسی وتحلیل محتوای کتابهای دوره دبیرستان 1316045 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
تهیه مطالب درسی (دبیرستان) 1316042 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
تهیه مطالب کمک آموزشی 1316037 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
درآمدی بر ادبیات2 1316031 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
دو زبانگی 1316047 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی تربیتی 1316009 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نمونه های نثر ساده انگلیسی 1316015 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها 1316054 2 02 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
بررسی وتحلیل محتوای کتابهای دوره دبیرستان 1316045 2 24 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
دو زبانگی 1316047 2 21 1397/04/09 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
روشهای تدریس زبان انگلیسی 1316034 4 14 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
گفت و شنود2 1316007 4 04 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمونه های نثر ساده انگلیسی 1316015 2 11 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زبانشناسی کاربردی 1316065 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 81 نتیجه
از 5