اعضای هیات علمی

مرتضی اسفندیاری

مرتضی اسفندیاری

مرتضی اسفندیاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده پتروشیمی- اتاق 305
پست الکترونیکی: 

دکتری مهندسی شیمی

                           دانشکده مهندسی -  دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد

                           عنوان پایان نامه دکتری: مدلسازی و کنترل پیل سوختی میکروبی

                           استاد راهنما: دکتر محمد علی فنایی شیخ الاسلامی- دکتر رضا قشلاقی

                             استاد مشاور: دکتر محمود اخوان مهدوی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

                         دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی- مشهد

                           عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

                            بررسی تطبیقی کنترل کنند های PID مبتنی بر منطق فازی

                           استاد راهنما: دکتر محمد علی فنایی شیخ الاسلامی

                             استاد مشاور: مهندس هادی زهره ایی

مقالات منتشر شده در ژورنال های معتبر و ISI

 1.  M. Koolivand-Salooki,   M. Esfandyari, E. Rabbani,   M. Koulivand,   A. Azarmehr “Application of Genetic Programing technique for predicting Uniaxial Compressive Strength using reservoir formation properties, Journal of Petroleum Science and Engineering, 159(2017), 35–48.
 2. M. Esfandyari, M. A. Fanaei , R. Gheshlaghi, M. Akhavan Mahdavi “ Dynamic modeling and control of a continuous two-chamber microbial fuel cell with pure culture of ShewanellaInternational Journal of Hydrogen Energy,  42(2017), 21198-21202.
 3. D. Jafari, M. Esfandyari, “Optimization of temperature and molar flow ratios of triglyceride/alcohol in biodiesel production in a batch reactor", Biofuel, (Accapted).
 4. M. Dabiri-Atashbeyk, M. Koolivand Salooki, M. Esfandyari, M.Koulivand,” Comparing Two Methods of Neural Networks to Evaluate Dead Oil Viscosity, Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology, (Accapted).
 5. M. Koolivand_Salooki, M. Esfandyari, M.Koulivand,”Inhibition Corrosion by LiquoricesJournal of Corrosion Science and Engineering 20 · February 2017.
 6. M. Esfandyari, M. A. Fanaei , R. Gheshlaghi, M. AkhavanMahdavi “Mathematical modeling of two-chamber batch microbial fuel cell with pure culture of Shewanella " Chemical Engineering Research and Design,  117(2017), 34-42.
 7. Bahareh Tanhaeia, Morteza Esfandyari, Ali Ayati, Mika Sillanpää,” Neuro-Fuzzy Modeling to Adsorptive Performance of Magnetic Chitosan” Journal of Nanostructure in Chemistry, 1(2017), 29-36.
 8. M. Esfandyari, M. A. Fanaei, R. Gheshlaghi, M. AkhavanMahdavi “Neural network and neuro-fuzzy modeling to investigate the power density and Columbic efficiency of microbial fuel cell” Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 58(2016), 84–91.
 9. M. Hedayati Moghaddam, A. Hedayati Moghaddam , M. Esfandyari, , “Stock market index prediction using artificial neural network ", Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 21(2016), 89-93
 10. A. Garmroodi Asil, A. Shahsavand, M. Esfandyari Prediction of Optimal Sulfinol Concentration Khangiran Gas Treating Unit via Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Regularization Network" Journal of Gas Technology, 1(2016), 49-67.
 11. M. Esfandyari, M. Amiri and M. Koolivand-Salooki “Neural Network Prediction of the Fischer–Tropsch synthesis of Natural Gas with Co (III)/Al2O3 catalyst "Chemical Engineering Research Bulletin” 17(2015) 25-33.
12)M. Hedayati Moghaddam, M.Esfandyari, A. Hedayati MoghaddamA mini-review on aerobic granular sludge cultivation", Environmental Science: An Indian Journal, 11(6)(2015),179-186.
 1. M. Esfandyari, M. A. Fanaei, H. Zohrei, " Adaptive fuzzy tuning of PID controller ", Neural Computing and Applications, 23(2013) 19-28.
 2. M.A.Takassi, A. Gharibi Kharaji, M. Koolivand Salooki, M. Esfandyari, “Neuro-Fuzzy prediction of Fe-V2O5 promoted γ-alumina catalyst behaviour in the reverse water gas shift reaction” Energy Technology,1( 2013), 144 –150.
 3. M.A. Takkasi, A.Gharibi Kharaji,M. Esfandyari, M. Koolivand salooki, " Neuro-Fuzzy Prediction of Aluminum oxide-supported Di-Cobaltdecavanadate catalyst behavior in The Fischer–Tropsch synthesis ", European Journal of Chemistry,4 (2)(2013),110-116.
 4. H. Salehi, M. Esfandyari, M. Koolivand salooki, "Nero-fuzzy modeling of the Convection Heat Transfer Coefficient for the Nanofluid ", Journal of Heat and Mass Transfer, 49(2013) 575–583.

17)B. Rahmanian, M. Pakizeh , S. A. A. Mansoori , M. Esfandyari, D. Jafari, H. Maddah , A.M. Maskooki , “Prediction of MEUF process performance using artificial neural networks and ANFIS approaches ", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 43 (2012) 558–565. 

 1. R. Abedini, M. Esfandyari, A. Nezhadmoghadam, B. Rahmanian, "Prediction of Undersaturated Crude Oil Viscosity: Artificial Neural Network and Fuzzy Model Approach", Journal of Petroleum Science and Technology, 30(2012), 2008–2021.
 2. B. Rahmanian, M. Pakizeh, M. Esfandyari, F.Heshmatnezhad, A. Maskooki, "Fuzzy Modeling and Simulation for Lead Removal Using Micellar-enhanced Ultrafiltration (MEUF) ", Journal of Hazardous Materials, 192 (2011) 585– 592.
 3. M.A. Takkasi, M. Koolivand salooki, M.Esfandyari, “Fuzzy Model Prediction of Co (III)/Al2O3 catalysts behavior in The Fischer-Tropsch Synthesis”, Journal of Natural Gas Chemistry, 20(2011)603–610.
 4. B. Rahmanian, M. Pakizeh, M. Esfandyari, and A. Maskooki, "Fuzzy Inference System for Modeling of Zinc Removal Using Micellar-Enhanced Ultrafiltration",Separation Science and Technology, 46(2011), 1–11.
 5. Reza Abedini, Morteza Esfandyari, Amir Nezhadmoghadam, Hooman Adib, "Evaluation of Crude Oil Property Using Intelligence Tool: Fuzzy Model Approach", Chemical Engineering Research Bulletin (CERB), 15(2011), 30-33.
 6. Hadi Salehi, Mosayyeb Amiri, , Morteza Esfandyari , “ Using Artificial Neural Network(ANN) for manipulating  Energy Gain of Nansulate Coating”,  Journal of Nanotechnology in Engineering and Medicine ,  2(2011) 1-3.

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در مجلات فارسی

1- رقیه نظری، حسین بیکی،  مرتضی اسفندیاری ، " مدلسازی و پیش‌بینی ضریب انتقال حرارت نانو‌سیالات رقیق ɣ-AL2O3/H2O  به کمک سیستم عصبی-فازی "،  مجله فرآیندهای نو.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ­ها و کنگره ­ها

 1. 1 ) M.Esfandyari, M. A. Fanaei, “ Comparison between classic PID, fuzzy and fuzzy PID controllers”,13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 25-28 October, 2010 .
 2. جوادرضا اسفندیاری، مرتضی اسفندیاری"  بررسی و کاربرد سیالات ماشینکاری نوین وتاثیر آن بر محیط زیست و ایمنی" ، اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، دانشگاه بجنورد ، بجنورد، اردیبهشت 96.
 3. امیر مصیبی ، مرتضی اسفندیاری،  رضا عابدینی، "  Performance of Co/Zeolite Catalysts in Partial Oxidation of Methane"،  اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، دانشگاه بجنورد ، بجنورد، اردیبهشت 96.
 4. رضا عابدینی، مرتضی اسفندیاری، امیر مصیبی، "  بررسی عملکرد حاصل از انتخابگری معکوس در عبور گزینشی CO2 نسبت به H2  به وسیله غشای ماتریس مخلوط پلی متیل پنتین" ، اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، دانشگاه بجنورد ، بجنورد، اردیبهشت 96.
 5. رقیه نظری، حسین بیکی، مرتضی اسفندیاری ، "شبیه سازی انتقال حرارت درون لوله در رژیم جریان آشفته با کمک شبکه عصبی-فازی "،  چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران ،  دانشگاه تهران، 1395.
 6. هاشم علی خواه، مرتضی اسفندیاری ، " Hythane جایگزینی مناسب برای گاز طبیعی فشرده "،  دومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، اردبیشهت 1389.

 

         

تالیفات

 1. چاپ کتاب محاسبات عددی برای مهندسین شیمی انتشارات دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان- سال 1394
 2.  انشتار دستور کار آزمایشگاه کنترل فرآیند گازها در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390
 3.  انتشار دستور کار آزمایشگاه کنترل فرآیندها در دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان در سال 1392

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه کنترل فرایندها 1118039 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم اول 1398
فرآیند های پالایش 1118050 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کنترل فرایند ها 1118038 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مهارتهای حرفه ای در مهندسی شیمی 1118072 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه کنترل فرایندها 1118039 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1397
ترمودینامیک مهندسی شیمی2 1118027 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
ریاضی مهندسی 1118015 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
کنترل فرایند ها 1118038 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1397
مقدمات مهندسی نفت 1118048 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
ترمودینامیک مهندسی شیمی2 1118027 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/14 (14:00 - 18:00) ترم دوم 1396
شیمی فیزیک مهندسی شیمی 1118035 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
محاسبات عددی 1115009 2 04 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مقدمات مهندسی نفت 1118048 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ترمودینامیک مهندسی شیمی2 1118027 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
شیمی فیزیک مهندسی شیمی 1118035 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
محاسبات عددی 1115009 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
محاسبات عددی 1118016 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نقشه کشی صنعتی 1118018 2 01 هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
شیمی فیزیک مهندسی شیمی 1118035 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
محاسبات عددی 1115009 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه