اعضای هیات علمی

مژگان قربان زاده

مژگان قربان زاده

مژگان قربان زاده    (EN Page)

مربی
اتاق: 213
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با معماری جهان 1213021 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/05/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
معماری جهان 1213048 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مقدمات طراحی معماری (2) 1213014 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1398
طرح معماری (2) 1213040 5 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
هندسه مناظر و مرایا 1213006 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طرح معماری (2) 1213040 5 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
هندسه کاربردی 1213001 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
طرح معماری (1) 1213039 5 01 | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
طرح معماری (2) 1213040 5 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
هندسه کاربردی 1213001 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1