اعضای هیات علمی

معینه السادات حجازی

معینه السادات حجازی

معینه السادات حجازی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارگاه صنایع دستی(6) 1215030 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه صنایع دستی(6) 1215030 3 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم اول 1398
آشنایی با هنر در تاریخ(2) 1215012 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تحقیق در صنایع دستی ایران(2) 1215017 2 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 11:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 11:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
گرافیک رایانه ای در شهرسازی 1211062 2 02 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
هنر و تمدن اسلامی(1) 1215009 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تاریخچه کتابت 1215024 2 01 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحقیق در صنایع دستی ایران(1) 1215016 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کارگاه تخصصی صنایع دستی(2) 1215035 8 01 هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1396
تحقیق در صنایع دستی ایران(2) 1215017 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هنر و تمدن اسلامی(1) 1215009 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1