اعضای هیات علمی

مریم حسینی

مریم حسینی

مریم حسینی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی اجتماعی 1322093 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
حقوق خانواده در اسلام و ایران و کاربرد آن در مشاوره 1311106 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/13 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1401
خانواده در اسلام و ایران 1311183 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روانشناسی اجتماعی 1311020 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مبانی جمعیت شناسی 1514008 3 01 هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مبانی جمعیت شناسی 1512033 3 01 هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
تدوین ونگارش متون و گزارش های علمی 1322015 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
خانواده در اسلام 1322056 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/03 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
مبانی جامعه شناسی 1323089 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آسیب شناسی اجتماعی 1311030 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
فرهنگ، هنر و هویت ایرانی- اسلامی 1211094 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
روان شناسی اجتماعی 1322093 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مبانی جامعه شناسی 1512136 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
روانشناسی اجتماعی 1311020 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مبانی جامعه شناسی 1514009 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
مبانی کار آفرینی 1511730 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
خانواده در اسلام 1322056 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/30 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
مبانی جامعه شناسی 1323089 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
مهارت های زندگی دانشجویی 1318028 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
فرهنگ، هنر و هویت ایرانی- اسلامی 1211094 2 02 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/04 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2