اعضای هیات علمی

مریم رحمانی

مریم رحمانی

مریم رحمانی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی جامعه شناسی 1512136 3 01 هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
جامعه شناسی شهری 1211038 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مبانی جامعه شناسی 1514009 3 01 هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
جامعه شناسی برای معماران 1213107 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1322050 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مبانی جامعه شناسی 1311116 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مبانی جامعه شناسی 1318019 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/22 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
آسیب شناسی اجتماعی 1318045 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
جامعه شناسی شهری 1211038 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
جامعه شناسی شهری 1211038 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روش تحقیق در شهرسازی 1211030 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/15 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
روش تحقیق در شهرسازی 1211030 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/15 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
مقدمات جامعه شناسی ورزشی 1315208 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
جامعه شناسی برای معماران 1213107 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1322050 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مبانی جامعه شناسی 1311116 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
آسیب شناسی اجتماعی 1311030 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی جامعه شناسی 1318019 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/05 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
نمایش 18 نتیجه
از 1