اعضای هیات علمی

محمد شیخ زاده

محمد شیخ زاده

محمد شیخ زاده    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیمقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تجارت الکترونیک 1317071 3 01 هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1402/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
اصول مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 1317048 3 01 هفته های فرد دوشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) 1402/04/03 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1401
زبان تخصصی 2 1317058 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1402/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
تجارت الکترونیک 1317071 3 17 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اصول مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 1317048 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
زبان تخصصی 1 1317057 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
زبان تخصصی 2 1317058 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
احکام کسب وکار 1317067 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تجارت الکترونیک 1317071 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/07 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
روانشناسی سازمانی 1317046 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
زبان تخصصی 1 1317057 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مدیریت تولیدو عملیات 1317066 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مدیریت رفتار سازمانی 1317016 3 01 هفته های زوج یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تجارت الکترونیک 1317071 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی سازمانی 1317046 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی سازمان و مدیریت 1317015 3 02 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت رفتار سازمانی 1317016 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 1317048 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 2 1317058 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت 1317032 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3