اعضای هیات علمی

محمد علی رباط جزی

محمد علی رباط جزی

محمد علی رباط جزی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آواشناسی آموزشی 1316133 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کاربرد واژگان و اصطلاحات 1316118 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
درآمدی بر تحلیل گفتمان 1316079 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
سمینار در مسائل آموزش زبان 1316109 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/06 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
آوا شناسی 1316008 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
بررسی کتابهای درسی راهنمایی 1316038 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
بیان شفاهی داستان2 1316030 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1401
تدریس عملی1 راهنمایی 1316036 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
خواندن پیشرفته 1316115 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/11 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
فناوری در آموزش زبان 1316081 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
دستور زبان پیشرفته 1316011 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کاربرد اصطلاحات 1316016 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/14 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
کلیات زبان شناسی2 1316019 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مکالمه موضوعی 1316018 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
درآمدی بر تحلیل گفتمان 1316079 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
سمینار در مسائل آموزش زبان 1316109 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
روشهای تدریس مهارتهای زبان 1316039 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
کاربرد اصطلاحات 1316016 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مکالمه موضوعی 1316018 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
واژه شناسی 1316027 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/03 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4