اعضای هیات علمی

محمد باقر مقدسی

محمد باقر مقدسی

محمد باقر مقدسی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین دادرسی کیفری(1) 1319039 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
جرم شناسی 1319045 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
حقوق جزای اختصاصی(1)جرایم علیه اموال و مالکیت 1319094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
حقوق جزای اختصاصی(3)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 1319095 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
حقوق جزای عمومی 2 1319010 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
کلیات حقوق جزا 1319083 1 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مقدمه علم حقوق 1319001 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
آیین دادرسی کیفری(2) 1319040 1 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/15 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
حقوق جزای اختصاصی (2)جرایم علیه مصالح عمومی کشور 1319047 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
حقوق جزای اختصاصی(4)جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص 1319096 1 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
حقوق جزای عمومی(1) 1319093 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
حقوق جزای عمومی 3 1319011 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آیین دادرسی کیفری(1) 1319039 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
حقوق جزای اختصاصی(1)جرایم علیه اموال و مالکیت 1319094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
حقوق جزای اختصاصی(4)جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص 1319096 1 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/05 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
حقوق جزای عمومی 2 1319010 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
کلیات حقوق جزا 1319083 1 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
حقوق جزای اختصاصی(1)جرایم علیه اموال و مالکیت 1319094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی 3 1319048 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی(3)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 1319095 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3