اعضای هیات علمی

محمد باقر مقدسی

محمد باقر مقدسی

محمد باقر مقدسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای اختصاصی(1)جرایم علیه اموال و مالکیت 1319094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی 3 1319048 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی(3)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 1319095 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کلیات حقوق جزا 1319083 1 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی (2) 1319122 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق جزای اختصاصی (2)جرایم علیه مصالح عمومی کشور 1319047 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق جزای عمومی(1) 1319093 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق جزای عمومی 3 1319011 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
حقوق جزای اختصاصی 3 1319048 2 01 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق جزای عمومی(1) 1319093 2 01 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
حقوق جزای عمومی 3 1319011 2 01 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی (2) 1319122 2 01 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق جزای عمومی 2 1319010 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کلیات حقوق جزا 1319083 1 01 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق تجارت 1 اشخاص 1319023 1 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/04/01 (10:30 - 12:30)
حقوق جزای اختصاصی 1 1319046 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
حقوق جزای اختصاصی(1)جرایم علیه اموال و مالکیت 1319094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00)
حقوق جزای اختصاصی (2) 1319122 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00)
حقوق جزای اختصاصی (2)جرایم علیه مصالح عمومی کشور 1319047 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00)
حقوق جزای اختصاصی 3 1319048 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2